Seyyid Muhammed Alawi el-Maliki

 

Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî'nin soyu, baba tarafından Hz Hasan (radiyallahu anh) yoluyla, anne tarafından da Hz Hüseyin (radiyallahu anh) yoluyla Peygamber Efendimize (Aleyhissalatu vesselam) ulaşmaktadır. Ayrıca, annesinin soyu, Abdulkâdir Geylânî ile birleşmektedir. Dedelerinden Mevlânâ İdrîs, Emevîler dönemindeki karışıklıktan dolayı Mağrib'e (Fas'a) hicret etmiştir. Orada halk tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış ve kendisine hürmet edilmiştir. Yüzyıllar boyu bu coğrafyada nesilden nesile hizmetlerini sürdürmüşler ve soyları hep hayır ile bilinir olmuştur. Tarihte Seyyidlerin kurduğu ilk ve tek devlet olan İdrisiyye Devleti'ni Fas'ta kuranlar da bu soyun büyükleridir. Yine dedelerinden olan Abdurrahim bin Abdulaziz, Mağrib'ten tekrar Mekke'ye yerleşmiş ve hizmetlerine burada devam etmiştir. Merkezi Fas'ta olan İdrisiyye tarikatinin kurusucu olan büyük velî Ahmed bin İdris hazretleri, Üstâdımızın dedelerindendir.

Her asırda onlar arasında nice büyük alimler, ârifler ve veliler çıkmıştır. Aldıkları ilimlerini babadan dedeye, şeyhten şeyhe senedleri kesilmeden Peygamberimize kadar ulaşarak almışlardır.

Bu soyun fertlerinin Allah yolunda gayretleri de çok üstündür. Sayısız meşakkatlere katlanarak yeryüzünün her yerine dağılırlar ve Müslümanlığın yayılmasına çalışırlar. İslâm'ın Endonezya’ya, Filipinler’e, Malezya’ya, güneydoğu Asya ülkelerine, Güney Hindistan’a, Doğu Afrika sahillerine, ve karşısındaki adalara ilk defa yayılmasında en büyük hisse ve şeref onlara aittir. Bu sebeple bu sayılan ülkelerde Müslümanlar Bâlevî yolları üzere, itikadda ehl-i sünnet ve’l-cemaat üzere, amelde Şafiî mezhebi üzere, ahlak, ilim ve zikir meclislerinde, evrad ve ezkâr okumalarında sûfiyye âdâbı üzerindedirler.

Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî’nin babası, Seyyid Alevî bin Abbas Maliki Hazretleri bu sülalenin diğer büyükleri gibi zamanının en saygın âlimlerindendi ve aynı zamanda Mekke müftülüğü görevini yerine getiriyordu. Onun vefatından sonra, medresede verdiği derslere, üstadımız Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî devam etmiştir. Babasının vefatı sebebiyle Mekke’nin ileri gelen âlimleri şöyle demiştir:

“...Bugün yeryüzünde çok kıymetli ve büyük bir âlimi kaybettik; ancak dostumuz Seyyid Alevî bin Abbas Maliki, kendisinden daha büyük bir âlimi bize emanet ve miras bırakmıştır. Bu emanet, onun oğlu Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî’dir...”

HAYATI ve İLMÎ ŞAHSİYETİ
Seyyid Muhammed bin Alevî Mâlikî Hasenî hazretleri, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Henüz 6 yaşında iken hafızlığını tamamlamıştır. İlk öğrenimini, Medresetu’l Felahiye’de bitirdikten sonra, başta Mekke Müftüsü olan babası, Seyyid Alevî bin Abbas Maliki olmak üzere dönemin meşhur alimlerinden ilim tedrîs etmiştir. Bu alimler arasında başlıcaları şunlardır:
Şeyh Hasan Meşhat
Şeyh Yahya Emân
Seyid Muhammed Emin Kütbî
Seyyid Hasan Yemani
Şeyh Sehanfori
Seyid Bekri Şetha

Seyyid Muhammed bin Alevî Mâlikî, bir keresinde talebelerine ilim öğrenme konusunda verdiği nasihatler arasında şunları söylemişti:

“Muhammed bin Alevî, hiçbir ders halkasına hocalarının emri olmadan oturup dinlememiştir. Üstadlarım, hangi dersi almamı istiyorlarsa, onun programını hazırlarlar ve o sıraya göre ders almamı emrederlerdi. Ders alacağım hocamı ve ders konusunu titizlikle seçerlerdi”.

Kendisi hocalarına karşı bu şekilde hürmetli ve bağlı bir talebe iken, hocaları da onu bir nakış gibi işlemişler, Allah’ın bahşettiği güzel ahlak ve üstün zekasını sadece faydalı ilimlerle teçhiz etmeyi amaçlamışlardı. Seyyid Muhammed bin Alevî Mâlikî, hocalarından 7 kıraat ve 4 mezheb fıkhı, tefsir ve hadis konularında icazetler alır.

Daha sonra Mısır’a giderek Ezher üniversitesi Usulu’d-din Fakültesi Hadis bölümünü bitirir. Burada ihtisas ve doktorasını da tamamlar. Bir yandan üniversitede ilim tahsil ederken, aynı zamanda Mısır’daki büyük alimlerden de istifade etmiştir. Muhammed Ticani ve Ezher şeyhi olan Muhammed Âkîl ve Şeyh Haseneyn bu alimlerin başlıcalarıdır. Daha sonra Libya’ya gider. Oradan Fas’a geçer ve buralarda karşılaştığı ve meclislerinde bulunduğu alimlerden de icazetler alır. Öyle ki, karşılaştığı alimler, onun ilminin derinliğini fark ederek teberrükken ders okutup icazetler vermektedirler. Daha sonra Pakistan’a giden Seyyid Muhammed bin Alevî Maliki orada İbrahim Binnuri’nin yanında ders görür. Bu esnada Sühreverdi Tarikatından icazet alır. Oradan Hindistan’a geçer. Hindistan'da Kandehlevi kardeşlerden ders görür. Daha sonra Suriye üzerinden Mekke’ye döner. Mescid-i Haram’da ders vermeye başlar. Diğer yandan Mekke’deki Ümmü-l Kurrâ Üniversitesi’nde Profesör unvanı ile Hadis Kürsüsü Başkanlığı görevine gelir. Bu esnada Rabıta Teşkilatı Genel Sekreteri olur. Bu dönemde Suriye'deki birçok alimi Mekke’ye getirerek onlara dersler verdi ve onların Mekke ve Medine'deki medreselerde ders vermelerini sağladı. Genel Sekreterlik görevinde iken Müslümanları Kur'ân’a yöneltmek amacıyla Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm Yarışması tertip eder ve 5 yıl sonra da bu yarışmaya başkanlık eder.

Bu esnada İslam aleminde büyük yankılar uyandıran ve 16 dile tercüme edilen ve ehli sünnetin büyük alimlerinin görüşlerinden oluşan “Mefâhîm“ isimli eserini telif eder. Bu eserde, özellikle şefaat, tevessül, teberrük, Peygamber Efendimizin (Aleyhisselam) Kabr-i Şerifi’nin ziyareti gibi konular işlenmekte, konu ile ilgili ayet, hadis ve selefin büyük imamlarının sözleri sunulmaktadır. Ancak bu eser, Suudi Arabistan'daki siyasî otoritenin mezhep görüşleri ile ters düştüğü için Suudî yönetim bundan rahatsızlık duymuştur. Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî bu eseri sebebiyle bir süre hapis hayatı yaşar. O, Medrese-i Yusufiyye’ de iken bir çok Müslüman ülke devlet adamları ve İslam alimleri Suud yönetimine bukararlarından dolayı büyük tepki göstermiş ve onları bu karardan vazgeçirmek için baskı yapmışlardır. Nihayet bu tepkiler neticesinde Suud hükümeti onu Endonezya’ya sürgün olarak gönderir. Orada 1,5 yıl kalır. Ama bu 1,5 yılda talebeleri Endonezya, Malezya ve Singapur'da yüz binlere ulaşmıştır. Bu ülkelerde onun talebelerinin açtığı 90’dan fazla okul, medrese, lise ve üniversitesi vardır.

Daha sonra tekrar Mekke'ye döner ve Rusayfe semtindeki özel medresesini kurar. Mekke'de ilim ve tasavvuf eğitimini başlatır. Bu çalışmasının yanında dünyanın her tarafında özel medreseler, okullar, yurtlar ve Güney Yemen’de bir üniversite onun yönlendirmeleriyle kurulmuştur. Diğer ülkeler arasında Türkiye, Bangladeş Rus devletleri, Yemen, Nijerya, Kenya, Sudan, Fas, Kanada ve özellikle Endonezya ve Malezya ön sıradadır. Bu yoğun çalışma esnasında fıkıh, tefsir, akaid, hadis, tasavvuf, siyer özelliklede günümüzdeki ehli sünnet çizgisi dışına çıkmış mutaassıp akımlara karşı 100'e yakın eser telif etmiştir.

Görüldüğü gibi, Allah’ın Seyyid Muhammed bin Alevî Mâlikî hazretlerin muyesser kıldığı çalışmalar normal bir insanın ömrüne sığmayacak kadar çok ve bereketlidir. Attığı ilim tohumları dünyanın her bir yerinde yeşermiş, çoğalmış ve Allah’ın lutfu ile Ehl-i Sünnet ve-l Cemaat çizgisine kuvvet katmıştır. Sanki “tek başına bir ümmet” olma konusunda bizlere örnek olmaktadır. Allah, başımızdan gözümüzün nuru olan âlimlerimizi eksik etmesin, bizleri onlara lâyık ve bağlı olan lutfettiği kullarından eylesin...âmîn.

Vefatı:
Seyyid Muhammed bin Alevi el-Mâlikî hazretleri, 29 Ekim 2004 cuma sabahı, Ramazan ayının 15. günü ikamet ettiği Mekke'de 63 yaşında vefat etmiştir. Vefatından bir hafta önce, vefat edeceği haberini günlük konuşmaları arasında bazı talebelerine bildirmiştir. Yine vefat ettiği gün, o gün vefat edeceğini bildirmiş ve sabaha doğru son nefesler yaklaşınca, etrafındakilere Yâsîn-i Şerîf okumalarını söyleyip, kendisi de diliyle 'Allah Allah,,...' diye zikretmeye başlamış ve nihayet bu hal üzereyken son nefesini vermiştir.

Seyyid Muhammed bin Alevi el-Mâlikî hazretleri,kendisine verilen vazifelerini bi-hakkın ifa etmiş, emaneti yerine getirmiş ve asıl menziline, Rabbine kavuşmuştur. Hayatıyla bizlere örnek olduğu gibi, ani, sessiz ve mütevazi vefatı ile bizlere ahiretin dünyadan daha önemli olduğunu, son nefese kadar Allah yolunda çalışmak gerektiğini göstermiştir.

Halef Tayini:
Biz evlatları için geriye büyük bir külliyat bırakmış, bununla birlikte vefatından evvel ilim ve irfan hizmetine devam etmesi için kendisi gibi bir ilim ve maneviyat imamı olan evlâdı Seyyid Ahmed bin Muhammed el-Mâlikî'yi kendi yerine halef tayin etmiştir.
Allah, onun makâmını âlî eylesin, ilminden, himmetinden, sırrından ve şefaatlerinden bizleri de nasiplendirsin. Üstadımızın halefi, Şeyh Seyyid Ahmed bin Muhammed bin Alevi el-Mâlikî'ye uzun, hayırlı ve sağlıklı bir ömür nasib etsin... Amîn.

TASAVVUFÎ ŞAHSİYETİ
Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî, ilk tarikatını babası ve şeyhi olan Seyyid Alevî bin Abbas Maliki Hazretlerinden Bâlevî yolu üzere almıştır. Bunun dışında, Kâdirî, Rufaî, Şazelî, Nakşibendî, İdrisî, Ticanî ve Sühreverdî yolları üzerinde de icazet almış, talebelerinin durumlarına göre tüm bu kollardan ders vermeye başlamıştır. Ancak esas yol Bâlevî yoludur. Dünyanın pek çok ülkesinde tüm bu yollardan ders verdiği talebeleri mevcuttur ve onlar da bu kutlu yolda Allah ve Resulullah (Aleyhisselam) aşkı ile çalışarak nefislerini bu yola adamışlardır. Seyyid Muhammed bin Alevî Malikî hazretlerinin ölçü olarak talebelerine söylediği şu sözü, İslâm tasavvufunun özünü ne güzel ifade etmektedir:

“Evlatlarım, bizim yolumuz, ilim, amel, tebliğ ve zikir yoludur”

Yine başka bir sözünde günümüz tasavvuf erbabının düştüğü duruma dikkat çekerek çözüm yolunu dile getirmektedir:

”...Allah’ın inayeti ile Dünyanın pek çok ülkesini gezip gördük, müslümanlarla tanıştık ve şahit olduk ki; alimlerimiz, ilim öğreniyorlar, ancak İslâm’ın ahlak ve nefis terbiyesi yönünden uzak kalıyorlar. Bununla birlikte tasavvuf ehli de evrâd-u ezkâr yoluna devam ediyor, ancak ilimden nasiplenmiyorlar. Bu her iki durumda da fayda kazanmaktadırlar; fakat İslâm’ın arzu ettiğine göre noksan içerisindedirler. Bizim yolumuz bu ikisini birleştirmek üzere çalışmaktır. Bu sebeple sizler, meclislerinizde edeb derslerinin yanına mutlaka akaid, tefsir, fıkıh, hadis ve siyer derslerini de yerleştiriniz ve iki pınardan da içiniz...Büyüklerimizin söylediği gibi ilimsiz tasavvuf zındıklıktır. Edeb ilminden nasibi olmayan âlim ise ziyandadır”


DERS ALDIĞI HOCALARI
1) Onun Alim Babası ve ilk Hocası, al-Sayyid Alewi bin Abbas al-Maliki
2) Şeyh Muhammed Yahya Aman al-Mekki
3) Şeyh al-Sayyid Muhammed al-Arabi al-Tabbani
4) Şeyh Hasan Sa‘id al-Yamani
5) Şeyh Hasan bin Muhammed al-Mashshat
6) Şeyh Muhammed Nur Sayf
7) Şeyh Muhammed Yasin al-Fadani
8) Seyyid Muhammed Amin Kutbi
9) Seyyid Ishaq bin Hashim ‘Azuz
10) Habib Hasan bin Muhammed Fad‘aq
11) Habib Abdulkadir bin ‘Aydarus al-Bar
12) Şeyh Khalil Abdulkadir Taybah
13)Şeyh Abdullah al-Lahji

Medine'dekiler:
1) Şeyh Hasan al-Sha‘ir, Shaykh al-Qurra of Madinah
2) Şeyh Diya-al-Din Ahmad al-Kadiri
3) Seyyid Ahmad Yasin al-Khiyari
4) Şeyh Muhammed al-Mustafa al-Alawi al-Shinqiti
5) Şeyh Ibrahim al-Khatani al-Bukhari
6) Şeyh Abd-al-Ghafur al-Abbasi al-Nakşibendi

Yemendekiler:
1) Al-Habib ömar bin Ahmed bin Sumayt,
2) Şeyh Seyyid Muhammed Zabarah, Yemenin müftüsü
3)Şeyh Seyyid Ibrahim bin Aqeel al-Ba-Alawi, Mufti Ta‘i
4) Al-Imam aSeyyid Ali bin Abd-al-Rahman al-Hibshi
5) Al-Habib Alawi ibn Abd-Allah bin Shihab
6) Al-Sayyid Hasan bin Abd-al-Bari al-Ahdal
7) Şeyh Fadhl bin Muhammed Ba-Fadhal
8) Al-Habib Abd-Allah bin Alawi al-Attas
9) Al-Habib Muhammed bin Salim bin Hafız
10) Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad
11) Al-Habib Abd-al-Qadir al-Saqqaf

Suriyedekiler:
1) Şeyh Abu-al-Yasar ibn Abidin, Suriye Müftüsü
2) Şeyh al-Seyyid al-Sharif Muhammed al-Makki al-Kattani, Malikilerin Müftüsü
3) Şeyh Muhammed As‘ad al-Abaji, Şafi lerin Müftüsü
4) Şeyh al-Seyyid Muhammed Salih al-Farfur
5) Şeyh Hasan Habannakah al-Maydani
6) Şeyh AbdulAziz ‘Uyun al-Sud al-Himsi
7) Şeyh Muhammed Sa‘id al-Idlabi al-Rifa‘i

Mısırdakiler:
1) Şeyh al-Sayyid Muhammed al-Hafiz al-Tijani, Mısır'da Hadis İmamı
2) Şeyh Haseneyn Muhammed Makhluf, Mısır Müftüsü
3) Şeyh Salih al-ca‘fari, Azhar İmamı
4) Şeyh Amin Mahmud Khattab al-Subki
5) Şeyh Muhammed al-‘Aquri
6) Şeyh Hasan al-‘Adawi
7) Şeyh al-Sayyid Muhammed Abu-al-‘Uyun al-Khalwati
8) Şeyh Dr.Abd-al-Halim Mahmud, el ezher şeyhi

Kuzey Afrikadakiler
1) Şeyh al-Sayyid al-Sharif Abd-al-Kabir al-Saqali al-Mahi
2) Şeyh al-Sayyid Abd-Allah bin al-Siddiq al-Ghimari, Hadis İmam ı
3) Şeyh al-Sayyid Abd-al-Aziz bin al-Siddiq al-Ghimari
4) Al-Sharif Idris al-Sanusi, Libya Kralı
5) Şeyh Muhammed al-Tahir ibn ‘Ashur, Imam of the Zaytunah, Tunus
6) Şeyh al-Tayyib al-Muhaji al-Jaza’iri
7) Şeyh al-Faruqi al-Rahhali al-Marrakashi
8) Şeyh al-Sayyid al-Sharif Muhammed al-Muntasir al-Kattani

Sudandakiler:
1) Şeyh Yusuf Hamad al-Nil
2) Şeyh Muddassir Ibrahim
3) Şeyh Ibrahim Abu-al-Nur
4) Şeyh al-Tayyib Abu-Qinayah

Hindistan ve Pakistandakiler
1) Şeyh Abu-al-Wafa al-Afghani al-Hanafi,
2) Şeyh Abd-al-Mu‘id Khan Hyderabadi
3) al-Imam al’Arif Billah Mustafa Rida Khan al-Barelawi, HİNDİSTAN MÜFTÜSÜ
4) Mufti Muhammed Shafi’ al-Deobandi, Mufti of Pakistan
5) Mawlana Muhammed Zakariyyah al-Kandahlawi, Imam of Hadith
6) Mawlana Zafar Ahmad Thanawi
7) Şeyh al-Muhaddith Habib-al-Rahman al-‘Azami
8) Seyyid Abu-al-Hasan Ali al-Nadawi

Seyyid Muhammed Maliki hazretleri babasının vefatı ile tekrar Mekkeye dönmüş Profesör ünvanı ile Ümmülkura üniversitesi hadis kürsüsü başkanlığı görevine başlamış bu esnadada haremi şerifte ders vermiştir. Bu esnada Mefahim yecibü entusahhah isimli eserini telif etmiş ve bu eser İslam aleminde büyük yankılar uyandırarak 18 dile tercüme edilmiştir.Daha sonra bütün görevlerini bırakarak Endonezyaya gitmiş orada ikameti müddetince birçok talebeler yetiştirmiş öğrettiği menhec üzere eğitim yapan yetmişten fazla okul ,medrese,kuran kursu ve bir yüksek okulu açmıştır .Allah Teala orada kaldığı kısa sürede zamanına bereket vermiş ve bu sürede uzak doğudaki talebelerinin sayısı yüzbinleri aşmıştır.
Bu ikametinden sonra tekrar Mekke-i Mükerremeye dönmüş ve Rusayfah semtinde özel medresesini kurarak vefatına kadar bu medresesinde İslam aleminin her tarafından gelen talebelerini yetiştirmiştir.
Bu esnada İslam aleminin birçok yerini ziyaret etmiş Kanadadan ,endonezyaya,kamer adalarından türki cumhuriyetlere ,Bangladeş,pakistandan ,kenyaya,türkiyeden,yemene kadar birçok ülkeye gitmiş oralarda talebeleri, müridleri ve sevenleri olmuş bu ülkelerde medreseler okullar açmıştır.
Vefatından bir hafta önce, vefat edeceği haberini günlük konuşmaları arasında bazı talebelerine bildirmiştir. Yine vefat ettiği gün, o gün vefat edeceğini bildirmiş ve sabaha doğru son nefesler yaklaşınca, etrafındakilere Yâsîn-i Şerîf okumalarını söyleyip, kendisi de diliyle 'Allah Allah,,...' diye zikretmeye başlamış ve nihayet bu hal üzereyken son nefesini vermiştir.
15 ramazan 1425 Cuma sabahı seher vaktinde Rabbine kavuşan Seyyid Muhammed Alevi Maliki hazretlerinin cenazesi haremi şerifte kılınmış ve milyonlarca Müslüman tarafından ebedi yolculuğuna uğurlanmıştır.


ESERLERİ
Efendi hazretlerinin eserleri şu an 100’ü aşmıştır.Bazıları ise hala daha yayınlanmamıştır.. Onun birçok konuda İslam aleminde büyük yankı uyandıran eseri vardır.Bu eserleri birçok yabancı dile tercüme edilmiştir.Bunlardan şu ana kadar ancak birkaçı Türkçeye çevrilmiş ancak bütün eserlerinin dilimize çevrilerek halkımızın faydasına sunulması için son yıllarda çalışmalar artmış;. Birçok kitabı da ana ders kitabı şeklinde dünyada ki İslam Enstitülerin de yerini almıştır.

Biz seçtiğimiz bazı çalışma konularını aşağıda belirttik:

Akaid:
1) Mefahim Yecibü en Tusahhah
2) Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus
3) Al-Tahzir min al-Takfir
4) Huwa Allah
5) Qul Hazihi Sabeeli
6) Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tefsir:
1) Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
2) Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
3) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
4) Hawle Khasa’is al-Quran

Hadis:
1) Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
2) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
3) Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
4) Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Siyer:
1) Muhammad(Sall Allahu ‘Alayhi Wa Sallam) al-Insan al-Kamil
2) Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
3) ‘ Urf al-T ‘arif bi al-Mawlid al-Sharif
4) Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
5) Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
6) Zikriyat wa Munasabat
7) Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Usul:
1) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
2) Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
3) Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah

Fıkıh:
1) Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
2) Labbayk Allahumma Labbayk
3) Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
4) Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
5) Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
6) Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf

Tasavvuf:
1) Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
2) Abwab al-Faraj
3) Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
4) Al-Husun al-Mani‘ah
5) Mukhtasar Shawariq al-Anwar
6)tasawwuf

Diğer eserleri:
1) Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Mekke nin Tarihi)
2) Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Doğu bilimleri hakkında çalışma)
3) Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (İslam da Spor)
4) Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Dawet metodları)
5) Ma La ‘Aynun Ra’at (Cennetin Tanımı)
6) Nizam al-Usrah fi al-Islam (İslam ve Aile)
7) Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Günümüz Müslüman Dünyası)
8) Kashf al-Ghumma (Virtues of helping fellow Muslims)
9) Al-Dawah al-Islahiyyah
10) Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Konuşmaların Koleksiyonu)
11) Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Müslüman Ümmetin Üstünlüğü)
12) Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Peygamberimizin Eğitim Metotları)
13) Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Dedesinin İcazetleri)
14) Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Babasının İcazetleri)
15) Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (İcazetler)
16) Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (İcazetler)

Bunlar üstadımızın yayınlanmış ve piyasada olan eserlerinden bazılarıdır. Bunların dışında eklemediğimiz başka yayınları, ve daha tamamlanmamış yazıları da var.

Biz ayrıca daha çok sayıda önemli klasik çalışmalarını ve ilk yayınlarını eklemedik onun bu alandaki katkısı çok büyüktür ,bunlardan bir çok çalışmaları yabancı diller e çevrildi.
Allahu Teala şefaatlerinden mahrum kılmasın. AMİN..

 

Seyyid Muhammed Alawi ile Mahmud efendi hz.leri
Seyyid Muhammed Alawi ile Mahmud efendi hz.leri

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]