Şeyh Seyyid Habib Ömer Bin Hafiz

Asrımızın Önden Gelen, Ehli Sünnet vel Cemaat Alimlerinden, Darul Mustafa Medresesi'nin Kurucusu ve Yöneticisi, Fıkhen, Şafii İtikaden Eşari Mezhebine Mensub, Yemen Terim Seyyidlerinden Peygamber Torunu Habib Ömer Bin Hafiz Hazretleri.

 


Dogumu ögrenimi ve nesebi

Doğumu:
Miladi 27 Mayıs 1963 Hicri İse 4 Muharrem 1383 Pazartesi günü Yemen İslam Cumhuriyetinin Hadramevt ilinin Terim ilcesinde dünyaya geldi.

İlk Öğrenimi:
İlim,irfan ve yüksek ahlak dairesinde,zamanın büyük alimlerinden olan babasının yanında,Terim ilcesinde,Kuranı Kerimi ezberleyerek,üstün bir terbiye ile tamamladı.

Nesebi:
Anne ve baba tarafından Efendimiz (s.a.v)e dayanmantadır.

Soy Ağacı:
Habib Ömer bin Muhammed bin Salim bin Hafiz bin Abdullah bin Ebu Bekr bin Ayderus bin Ömer bin Ayderus bin Ömer bin Ebu Bekr bin Ayderus bin Hüseyin bin Eş Şeyh Ebu Bekr bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Eş Şeyh Abdurrahman Es Sakkaf bin Muhammed bin Ali bin Aleviy Bin El Fakih El Mukaddem Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Aleviy bin Muhammed bin Aleviy bin Ubeydullah bin Ahmed bin İsa bin Muhammed bin Ali bin Cafer es Sadık bin Muhammed El Bakır bin Ali Zeynelabidin bin H.z Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib Ve ibni Fatimatuz Zehra binti Resulallah S.A.V (Ya Rabbi Bereketin Efendimizin Ve Bu Silsileyi Şerifedeki Zatı Kiramların Üzerine Olsun) Amin


İlmi Tedrisatı Ve Seferleri doğumu öğrenimi ve nesebi

Doğumu:
Miladi 27 Mayıs 1963 Hicri İse 4 Muharrem 1383 Pazartesi günü Yemen İslam Cumhuriyetinin Hadramevt ilinin Terim ilcesinde dünyaya geldi.

İlk Öğrenimi:
İlim,irfan ve yüksek ahlak dairesinde,zamanın büyük alimlerinden olan babasının yanında,Terim ilcesinde,Kuranı Kerimi ezberleyerek,üstün bir terbiye ile tamamladı.

Nesebi:
Anne ve baba tarafından Efendimiz (s.a.v)e dayanmantadır.

Soy Ağacı:
Habib Ömer bin Muhammed bin Salim bin Hafiz bin Abdullah bin Ebu Bekr bin Ayderus bin Ömer bin Ayderus bin Ömer bin Ebu Bekr bin Ayderus bin Hüseyin bin Eş Şeyh Ebu Bekr bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Eş Şeyh Abdurrahman Es Sakkaf bin Muhammed bin Ali bin Aleviy Bin El Fakih El Mukaddem Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Aleviy bin Muhammed bin Aleviy bin Ubeydullah bin Ahmed bin İsa bin Muhammed bin Ali bin Cafer es Sadık bin Muhammed El Bakır bin Ali Zeynelabidin bin H.z Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib Ve ibni Fatimatuz Zehra binti Resulallah S.A.V (Ya Rabbi Bereketin Efendimizin Ve Bu Silsileyi Şerifedeki Zatı Kiramların Üzerine Olsun) Amin

İlmi Tedrisatı (Öğrenimi Ve Öğretimi):
Şek ve şüphelerden ari ve bari olan şeriat ilimlerini; Kuran-i Kerim, Hadis, Fıkıh, Arab luğatı asrının büyük ulamelarından olan El Habib Muhammed bin Aleviy bin Şahabeddin,El Habib Ahmed bin Ali bin Eş Şeyh Ebu Bekr,El Habib Abdullah bin Şeyh Ayderus, büyük tarihçi El Habib Abdullah bin Hasan Bel Fakih, Luğat Alimi El Habib Ömer bin Aleviy El Kafi, Zamanının En Büyük Mutasavıflarından Olan El Habib Ahmed Bin Hasan El Haddad Ve Kardeşi El Habib Ali bin Muhammed bin Salim, El Habib Salim bin Abdullah Eş Şatiri, Müfti Fadıl bin Abdurrahman, Eş Şeyh Tevfik Emandan Ve bu Alimlerin Öncüsü, Terimin Müftüsü olan babasından almıştır. Şunu da belirtelim ki ilmi öğrenimi, öğretimi ve İslama davete 15 yaşında başlamıştır. Habib Ömer Bin Hafiz ilmi öğrenim, öğretim ve İslama davet faaliyetlerinin 3.yılında çıkan bazı olumsuz olaylardan dolayı, bu faaliyetlerini devam ettirmek için farklı şehirlere sefer etme mecburiyetinde kalmıştır.

SEFERDE BULUNDUĞU ŞEHİRLER:
1) BEYDA ŞEHRİ:
Miladi 1981 Aralık (H.1402 Sefer) ayının başlarında Şii Hükümetinin çıkardığı anarşiden dolayı Yemenin Beyda şehrine ilmi öğrenim, öğretim ve İslam’a davet etme faaliyetlerini devam ettirmek için hicret etme mecburiyetinde kalmıştır.    

Hicret etmiş olduğu Beyda şehrinde bulunan Rıbat-u Haddar'da ikamet edip, ilmi öğrenimini Al Habib Muhammed bin Abdullah El Haddar ve Allame El Habib Zeyn bin İbrahim bin Sumeyt'in yanında devam etmiştir.    

Habib Ömer Bin Hafiz Beyda Şehrinde ikamet ettiği müddet zarfında talebe olmakla beraber ilmi tahsilde, ilmi meclislerde bulunmakda, Beyda ve Hadide Şehirlerinin değişik bölglerinde İslam’a davet gibi faaliyetlerde çok hırslıydı. Bununla beraber El Habib Alleme El Musnid İbrahim bin Ömer bin Akilden Hadis ilmini almak için Ta'zi şehrine çokça gidip gelmiştir.


SEFERLERİ

2) MEKKE VE MEDİNE ŞEHİRLERİ:
Mekke ve Medine'ye El Habib Abdulkadir bin Ahmed Es-Sakkaf,El Habib Ahmed Bin Taha El Haddad,Allame Ebu Bekr El Attas Bin Abdullah El Hübşi'den ilim almak üzere Miladi 1982 Nisan (H.1402 Receb) ayının başında sefere çıkmıştır.Bu arada hadis isnad ilmi icazetini Eş Şeyh Muhammed Yasin El Fadani,Haremeyni Şerifeynin muhaddisi olan Allame El Habib Muhammed Bin Aleviy El Maliki ve birçok hadis isnad alimlerinden almıştır.

3) UMMAN VE ŞEHR ŞEHİRLERİ:
Miladi 1991 (H.1411) yılının ortalarında Salale bölgesinin ileri gelenlerinin talebi üzerine Yemenin Umman şehrine gitmiştir.İlmi dersler vererek,gençleri dini inanclarına karşı şuurlandırıp Efendimiz (S.A.V)in yolunun davetçisi olarak yaklaşık bir bucuk yıl boyunca Umman Şehrinde İkamet etmiştir. Miladi 1992 (H.1413) yılında ise Şii Hükümeti döneminde açılması temenni edilen Hadramevt'e bağlı Şehr ilçesindeki İlmi tedrisat merkezi olan Rıbatuş Şehr'in açılışından sonra burada ders vermek üzere Şehr ilçesine sefer etmiştir.Burada öğretici ve davetci olarak belli bir sure ikamet etmiştir.İkamet ettiği müddet süresi içinde Yemen Cumhuriyyetin değişik bölgelerinde ve Asya'nın Doğu ve Güneyinin bazı bölgelerinden olan bir çok öğrenci tarafından öğretici olarak taleb edilmiştir.

4) TERİM ŞEHRİ
Değişik bölgelerdeki talebelerin kendisini bir öğretici ve davetçi olarak taleb etmesiyle Şehr şehrinden sonra Terim şehrine gitmiştir.Miladi 1994 (H.1414) yılında islami tedrisat üzere Terimde Darul Mustafa Medresesinin te'sisine başlamıştır. Te'sisine başlamış olduğu Darul Mustafa Medresesinin temeli Efendimiz (s.a.v)in mirasını yayabilecek zatlara aktarılabilmesi için zikir edilecek olan kriterler üzerine bina edilmiştir.

1-Tevatur derecesinde miras yoluyla gelen isnadlarla ve alet ilmini,usulu hadisi elde ederek sosyal hayatta meydana gelen sorunlara çözüm üretebilmek için ulumi şeriatı öğrenmek.

2-Güzel ahlakı elde etmekle,kalbi manevi hastalıklardan temizlemekle,ihlası elde etmekle nefsi emmareyi tezkiye etmek.

3-Mümkün olan en uzak bölgelere güzel beyan ile iyiliği ulaştırmak için himmet ve gücü çoğatmak.

Darul Mustafa'da ilmi tedrisat faaliyete girdikten sonra Miladi 1997 Mayıs (H.1417 Zilhicce) ayında resmi açılışı tamamlanmıştır. Resmi açılışından sonra değişik ülkelerden gelen talebe ve ziyaretciler akınına uğramıştır. Darul Mustafadan mezun olan öğrenciler değişik ülkelerde ilmi tedrisat merkezleri açmışlardır. Habib Ömer Bin Hafizin Terim şehrinde düzenlemiş olduğu bir çok konferasları vardır. Bunlardan en önemlisi geniş bir alanda yaklaşık binlerce kişinin katıldığı her hafta Pazartesi günü düzenlemiş olduğu konferasıdır. Terim şehrinde bu şekilde dini eğitimin yayılmasında özen gösterdiği gibi Yemen Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinin bir ucundan diğer ucuna sayılı ziyaretlerde bulunmakla beraber üniversite ve toplantı meclislerinde bir çok konferanslar vermiştir


KATILDIĞI KONFERANSLAR

İRŞAD SEFERLERİ
Şam, Mısır, Sudan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, ٍSingapur ,Brunei ,Sri Lanka, Kenya, Tanzanya, Komorlar, Arap Körfez ülkeleri ve bircok ülkelere ilmi yaymak ve Allah yoluna davet etmek üzere seferlerde bulunmuştur.Seferlerde bulunduğu ülkelerde yaşayan alimlere isnad ilmini ulaştırmıştır.

KATILDIĞI KONFERANSLAR
Bir çok islami konferaslara katılmıştır.Katıldığı en önemli konferanslar:
1-Miladi 16 Nisan 2002 (H.3 Safer 1422) gününde Mısırın başkenti Kahire'de Ezher Üniversitesinin ilmi araştırmalarının 12.si olan İslam Budur Konferansı 
2-Miladi 12-10 Temmuz 2003 (H.11-13 Cemazi-ül Evvel 1424) günlerinde Malezya'da asrımızın alimlerinin katılımıyla düzenlenen Küreselleşen Çağda İslamiyet konferansı
3-Miladi 2003 (H.1423 Muharrem) ayında Sri Lanka'da İslam Budur konferansı
4-Miladi 2005 (H.6-8 Ramazan 1425) günlerinde Adalet Ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Arap Emirliklerinde Düzenlemiş olduğu Efendimiz S.A.V'in İrşad Ve Davette Hidayeti Konferansı
5-Miladi 2007 (H.6-8 Safer 1427) günlerinde Diyaner İşleri Bakanlığı'nın Kuveyt ülkesinde düzenlemiş olduğu Bizler Ve Diğerleri konferansı
6-Miladi 11-15 Ocak 2008 (H.11-15 Şevval 1429) günlerinde Moritanya'nın Cambridge üniversitesinde düzenlenmiş olan İslami Diyalog konferansı.

Kendilerinin katılmış olduğu bir çok konferansları olduğu gibi aynı zamanda bir çok sesli ve görüntülü sohberlerinin yanı sıra bir çok kitap tellif etmiştir.


TELİF ETTİĞİ KİTAPLAR
1-İs'afu Talibi Rıdal-Halaiki Bi Beyani Mekarimil-Ahlaki
2-El-Hitabu İslami Fil-Muessesatid-Diniyeti
3-Şerhu Menzumetis-Senedi Aleviy
4-Hulukuna
5-Ez-Zahiretul-Muşerrefetu(Bu Telif Bir Çok Dile Tercume Edilmiştir.)
6-Hulasatu Mededin-Nebeviyyi Fil-Ezkari
7-El-Diyaul-Lamiu Bi Zikri Mevlidin-Nebiyyiş-Şafii
8-Eş-Şarabut-Tahuru Fi Zikri Siyreti Bedril-Beduri
9-Feydul-İmdadi Fi Hutebil-Cum'ati Vel-Kusufeyni Vel-İstiskai Vel-E'yadi 
10-El Muhtaru Min Şifais-Sakimi
11-Es Sakafetul-Hatibi
13-Nurul-İmani Min Kelami Habibir-Rahmani
14-Divanu Şi'rin diğer ismi Faidatul-Menni Min Rahamati Vehhabil-Mineni
15-El Hitabu İslami Fil-Muessesatid-Diniyeti
16-Memleketu Kalbi Vel-E'dai 
17-Tevcihatut-Tullab

Bunlarla beraber kendileri Yemen'in farklı kanallarında ders,munazara,dini sohbet programlarına katılmaktadır.

Habib Ömer Bin Hafiz,İlmi tedrisat ve irşad faaliylerinde büyük bir caba sarf etmekten hiç bir zaman geri kalmamıştır.

Allah c.c kendilerini rızasıyla,lutfuyla ihate edip bu hizmetlerini kendilerinden ve bütün müslümanlardan kendi rızası için kabul eylesin. Amin

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]