Tarawih / Teravih

Šaykh al-Islām Jalāl ud-Dīn as-Suyūtī [rahimahullāh] schreibt:


قال السبكي في شرح المنهاج ؛[...] ومذهبنا أن التراويح عشرون ركعة لما روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنّا نقوم على عهد عمر رضي الله
بعشرين ركعة
والوتر

 

"as-Subkī sagte in "Šarh al-Minhāj":...] "Unserer Ansicht nach ist das Tarāwīhgebet bestehend aus zwanzig Gebetseinheiten so wie es mit einer authentischen Kette überliefert wurde von al-Bayhaqī und anderen, von as-Sā'ib Ibn Yazīd dem Gefährten, Allāh möge Wohlgefallen an ihm haben, der sagte: "Zu der Zeit von Umar pflegten wir es [Tarāwīh] mit zwanzig Gebetseinheiten und [drei] Witr zu beten."

[as-Subkī, Šarh ul-Minhāj, as-Suyūtī, al-Hāwī lil-Fatāwī, Band 1, Seite 416]

Muwaffaq ud-Dīn Ibn Qudāma al-Hanbalī [rahimahullāh 541-620 n.H.] schreibt:

‎وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً . وَعَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَم
َرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ

"[Imām] Mālik überliefert von Yazīd Ibn Rūmān, der sagte: "Die Menschen verrichteten das [Tarawīh] Gebet in der Zeit von Umar mit dreiundzwanzig Gebetseinheiten, und ebenfalls zu Alīs [Zeit]. Er befehligte die Menschen das sie mit dreiundzwanzig Gebetseinheiten beten. UND DIES IST WIE EIN KONSENS."

[Ibn Qudāma, al-Mughnī, Band 1, Nr. 1095, Druckversion: Dār Ihyār it-Turān il-Arabī, 1405/1985]

Imam ibn Hammām [rahimahullāh] sagt:
 
Die Sahaba und Tabiin beteten 20 rakah tarawih, das ist Authentische überlieferung, In Zeit von Umar [radiyallahu anh] wurde 20 rakah gebetet, von Yazid ibn Ruman wurde es berichtet. Und Imam Nawawi bestätigte dies."
 
[Al-Fatḥ al-qadīr, Band 1, s.470]
Imām Badr al-Dīn al-'Aynī al-Hanafī [rahimahullāh] sagte:
 
رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله وفي المغني عن علي أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع
 
Imam al-Bayhaqī [rahimahullāh] überliefert mit einer Sahih kette von as-Sā'ib Ibn Yazīd [radiyallahu anh] das die Sahaba berichteten:"In der Zeit von Umar [radiyallahu anh] beteten die Menschen 20 rakah und sie Standen dafür. In Al-Muğni (Haupt Fiqh Quelle der Hanbalis) wird berichtet das Ali [radiyallahu anh] einen Mann 20 rakah befohlen hat zu beten. "Und diesbezüglich gibtes eine ganze Ijma (وهذا كالإجماع)”
 
[Umdat al-Qari, Band 7, s.177]

"Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan, o geceyi bütünüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap elde eder."

 

[Nesâî, Sehv, 103; İbn Mâce, İkame, 173]

Imam Nevevi ve teravih

“Teravihin rekat sayısı hakkında alimlerin görüşleri bölümü:

Mezhebimize (Şafilere) göre teravih, vitr haric 10 selamla (2 rekatdan bir) olmak suretiyle 20 rekatdir. Bu 5 “terviha” demekdir. “Terviha” 2 selamla 4 rekatdir. Mezhebimizin görüşü budur. Ebu Hanife ve eshabı, Ahmed, Davud ve başkalarının görüşü de boyledir. Kadi İyad bunu alimlerin cumhurundan nakl etmişdir.El Esved bin Yezidin 40 rekat teravih, 7 rekat vitr kıldığı rivayet edilmişdir. Malik demiştir: Teravih 9 “teraviha”dır, bu da vitr haric 36 eder. Malik Medinelilerin böyle etdiklerini delil olarak getirmişdir. (Malikin diger delili ise budur): Nafiden boyle rivayet edilmişdir: İnsanların Ramazanda 3’ü vitr olmak uzere 39 rekat teravih kildiklarını gördüm. Ashabımız (Şafiler) Beyhaki ve digerlerinin sahih isnadla sahabi olan Saib bin Yezidden – Allah ondan razı olsun – rivayet etdiyi bu hadisi delil getirmişler:
“Onlar (sahabiler) Ömer bin El Hattap – Allah ondan razı olsun – zamanında Ramazanda 20 rekat teravih kılardılar ve bu namazda 200 ayet okurdular. Osman zamanında ise namazın ağırlığından/uzunluğundan dolayı asalarına tutunardilar.” Ayni zamanda Yezid bin Rumandan böyle dediği rivayet edilmişdir: “İnsanlar (sahabiler) Ömer bin El Hattap – Allah ondan razı olsun – zamanında 23 rekat teravih kılardılar”. Bunu Malik “El Muvatta” eserinde Yezid bin Rumandan rivayet etmişdir. Bu hadisi Beyhakide rivayet etmiştir.Fakat Hadis mürseldir. Çünki, Yezid bin Ruman Ömeri görmemiştir. Beyhaki dedi: Bu iki rivayet, onların 20 teravih 3 vitr kıldığı şeklinde uzlaştırılir. Beyhaki ayni zamanda Ali’den – Allah ondan razı olsun – teravihin 20 rekat olduğunu rivayet etmişdir. Medinelilerin tatbikatına gelince ashabımız (Şafiler) bunu boyle açıkliyorlar: Onların boyle etmesinin sebebi budur ki, Mekkeliler her iki “terviha” arasında bir tavaf edip, 2 rekat namaz kılıyordular. Beşinci “terviha”dan sonra tavaf etmezdiler ve Medineliler de onlarla musavi olmak isterdiler. Boylece, her tavaf yerine 4 rekat kilardilar ve 16 rekat ilave etmiş olurdular.Ilave olarak da 3 rekat vitr kılardılar ki, bu toplamda 39 rekat olardı.”


[Muhyiddin En Nevevi: El Mecmu: 3/527 Mektebetul Irsad]

Teravih

Imam Bedruddin Ayni (Rahimehullah) dedi ki:

رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله وفي المغني عن علي أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع

Imam Beyhaki (Rahimehullah) Saib Ibn Yezid’den “SAHİH” isnadla sahabenin şöyle söylediğini nakletmiştir: Ömer (radiallahu anh) devrinde, (insanların) 20… rekat için kıyam ettiklerini gördüm, ayrıca Osman (RA) ve Ali (radiallahu anh)devrinde de. El-Muğni’de (temel Hanbeli fıkh el kitabı) Ali (radiallahu anh)’dan kendisinin bir adama Ramazanda 20 rekat kıldırmasını emrettiği nakledilmiştir. “BU HUSUSTA TOPTAN İCMA VARDIR (وهذا كالإجماع)”


[Umdat ul Kari cilt 7, s.177]


Imam Ibn Hammam (Rahimehullah) dedi ki:

Hakiki ispatla saptanmıştır ki, Sahabe ve Tabiîn Ömer(ra) zamanında 20 rekat Teravih kılarlardı, bu otantik bilgi, Omar(ra) devrinde 20 rekat kıldıkları, Yezid ibn Ruman’dan nakledilmiştir.Imam Nevevi de bu bilgiyi “DOĞRULAMIŞTIR”


[El-Feth el Kadir, cilt 1, s.470]


Allame Molla Ali Kari (Rahimehullah) dedi ki:

أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة Teravih’in 20 Rekat olduğu hususunda fikir birliği/icma vardır.


[Mirkat Şarah el Mişkat, cilt 2, s.202, Mekteb el Mişkat tarafından yayınlanmıştır]


Imam Ibn Kudame (Rahimehullah) dedi ki:

كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وعن علي, أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا كالإجماع İnsanlar Omar(ra) zamanında Ramazanda 23 Rekat kıyam ettiler, ve Ali (ra)’den, kendisinin bir kişiye 20 rekat imamlık ettirdiği rivayet edilmiştir ve bu hususta “FİKİR BİRLİĞİ/İCMA” (وهذا كالإجماع)  vardır


[Ibn Kudame el Hanbeli El-Muğni’de, cilt 1, s.802, Teravih’de rekat bölümü altında]


أخبرنا أبو طاهر الفقية، قال: أخبرنا أبو عثمان البصري، قال: حدثنا أبو أحمد: محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر.

Sa’ib ibn Yezid dedi ki:

”Ömer ibn el-Hattab (RadiAllahu anhu) zamanında insanlar “20 rekat” a(Teravih) ve vitre uyarlardı.’


[Marifet-us-Sunen ve’l asar – Imam Beyheki, cilt 4, s.42, Hadis No 5409]


Imam el-Beyheki (Rahmetullahi aleyh) ayrıca yukarıdaki naklin farklı bir intikal kanalı yoluyla başka bir versiyonunu da bildirmiştir..

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ بن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شده القيام


Sa’ib bin Yezid (RadiAllahu anhu) dedi ki:

“Ömer ibn al-Khattab (radiAllahu anhu) zamanında, Ramazan ayında “20 rek’at” (Teravih) kılarlardı.Dedi ki (ayrıca): Ve Mi’in okurlardı, ve Osman ibn Affan (radiAllahu anhu) zamanında, ayakta durmanın sıkıntısından dolayı bastonlarına dayanırlardı.”


[Beyhaki Sunen el-Kubra, cilt 2, s.698-9, Hadis No 4617]


Imam en-Nevevi dedi ki: ‘Isnadı Sahihtir’. (بإسنادصحيح) [El-Hulasa el-Ahkam, Hadis No 1961]

Şeytar İbni Sehl(r.a) ve 20 Rekat Teravih...


حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

Şeytar İbni Sehl (r.a) tarafindan kanitlandi ki, O Ramazanda 20 rekat Teravih ve ayni zamanda vitir kilardi.


[İbni Ebu Şeybe, Musannaf, cilt 5, s. 222, hadis numarasi 7762]

Hz. Ali (radiyallahu anh) ve 20 Rekat Teravih Namazi...

[1]
[1]

El Haris(r.a) ve 20 Rekat Teravih Namazi...

[2]
[2]


[1] Gördüğünüz resim İbni Ebu Şeybenin(r.a) “Müsennef” isimli kitabinin 5-ci ciltinin 223-cü sayfasinda bulunan 7763-numarali hadisdir ve şöyledir:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

“Ebu El Hasna(r.a) diyor ki,Ali(r.a) bir adama Ramazan boyunca 20 rekat(Teravih) kilmasini emretti”


[Imam Nevevi diyor ki, بإسناد صحيح-isnadi sahihtir (El Hulasa el Ahkam, hadis numarasi 1961]


[2] Gördüğünüz resim İbni Ebu Şeybenin(r.a) “Musannaf” isimli kitabinin 5-cildinin 224-cü sayfasinda bulunan 7767 numarali hadisdir ve şöyledir:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

El Haris nakletdi ki, O Ramazanda 20 rekat (teravih) ve 3 rekat vitir kilar, Rukudan önce Kunut okurdum.

İmam Şihabuddin Eş Şibli (r.a) ve Teravih…!

Hamd Allaha, Salat ve selam onun Resulune(s.a.s), Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!


Sevgili kardeşlerimiz,Teravih namazinin 20 rekat oluşunun delillerini paylaşmaya devam ediyoruz.


Hanefi alimlerinden Şihabuddin Eş Şibli (v. 1021 h/1612 m) “Tebyinul Hakaik” üzerine yazdığı haşiyede, şarihin “teravih 20 rekatdir” sözlerini izah mahiyetinde diyor ki:


أي عندَنا , وبه قال الشافعي وأحمدُ , ونقَله القاضي عياض عن جمهورِ العلماء


“Yani: Bize (Hanefilere) göre. İmam Şafi ve Ahmed de bu görüştedir. Kadi İyad bu görüşü alimlerin cumhurundan nakletmişdir.”


[Fahruddin Ez-Zeylei: Tebyinul Ha: kaik 1/178, Kahire: El Metbeatul Kubra: 1313]

Alauddin el-Keseni (r.a) ve Teravih…!

Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!


Sevgili kardeşlerimiz,Teravih namazi hakkinda ehli sünnet kaynaklarinda geçen bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz Hanefi fakihlerinden Alauddin El Keseni(v. 587 h/1191 m) “Badeius Sanei fi Tertibiş Şerai” adlı nefis eserinde diyor ki:


وأما قدْرُها فعِشرونَ ركعةً في عَشْرِ تسليماتٍ ، في خمْسِ ترْويحاتٍ , كلُّ تسليمتينِ ترويحةٌ , وهذا قول عامّةِ العلماء
وقال مالكٌ في قولٍ : ستةٌ وثلاثونَ ركعةً ، وفي قولٍ ستةٌ وعِشرونَ ركعةً ، والصحيحُ قول العامةِ لما رُوي أن عُمرَ رضي الله عنه جمَع أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهرِ رمضانَ على أبيِّ بنِ كعْبٍ , فصلَّى بهم في كلِّ ليلةٍ عشرينَ ركعةً ، ولم يُنكرْ أحدٌ عليه فيكونُ إجماعًا مِنهم على ذلك


“Teravihin sayına gelince 20 rekatdir. 10 selam (her iki rekatda bir), 5 tervihayla kilinir. Her iki selamla kılınan (4 rekat) bir tervihadır.
Bu alimlerin ekseriyyetinin görüşüdür.
İmam Malik ise bir görüşünde teravihin 36, digər görüşünde ise 26 rekat olduğunu söylemişdir.
Doğru olan ekseriyyetin görüşüdür. Çünki, rivayet edilmişdir ki, Ömer – Allah ondan razı olsun – Ramazan ayında Rasulullahın – sallallahu aleyhi ve sellem- ashabini Ubeyy bin Kabın arkasında toplamış, o da onlara her gece 20 rekat kıldırmışdır.
(Sahabiden) hiç kimse ona itiraz etmemiş ve böylece bu görüş onların icması olarak formalaşmışdır.”


[Alauddin El Keseni: Badeius Sanei: 2/274-275, Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye: 1424/2003]

İmam Tirmizi (r.a) ve Teravih...!

Hamd Allaha,Salat ve selam onun Resulune(s.a.s),Ehli Beytine(a.s) ve şerefli sahabilerine(r.a) olsun!


Sevgili kardeşlerimiz,İlim ehlinin ekserinin Teravihin rekat sayisi hakkindaki görüşünün ne yönde olduğunu İmam Tirmizi(r.a) şöyle anlatmaktadir:


Hadis imamlarından Ebu İsa Et Tirmizi (209-279 h/824-892 m) “El Camiul Kebir” adlı eserinde bu hakkda diyor:


واختلَف أهلُ العلْمِ فى قيامِ رمضانَ , فرأى بعضُهم أن يصلِّيَ إحدى وأربعينَ ركعةً مع الوتْرِ . وهو قولُ أهلِ المدينةِ والعمَلُ على هذا عندهم بالمدينةِ .
وأكثرُ أهلِ العلْمِ على ما رُوي عن عمرَ وعليٍّ وغيرِهما مِن أصحابِ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – عشرينَ ركعةً . وهو قولُ سفيانَ الثوْري وابنِ المباركِ والشافعي .
وقالُ الشافعي : وهكذا أدْركتُ ببَلدنا بمكةَ يُصلُّون عشرينَ ركعةً . وقال أحمدُ : رُوي فى هذا ألوانٌ . ولم يقضِ فيه بشىءٍ .
وقال إسحاقُ : بل نختارُ إحدى وأربعينَ ركعةً على ما رُوي عن أبيِّ بنِ كَعْبٍ


“Ilim ehli, ramazanda kilincak namaz (teravih rekatlarinin sayı) hakda ihtilaf etmişlerdir:
Bazilarina göre vitrle berabər 41 rekat kılınmalıdır. Bu Medinelilerin görüşüdür ve onların tatbikati da bu şekildedir.
Ilm ehlinin ekseriyyeti Ömer(r.a), Ali(r.a)ve Nebinin – sallallahu aleyhi ve sellem– diger sahabilerden rivayet edildiyi üzre 20 rekat kılınması görüşündedirler.
Bu ayni zamanda Sufyan Es Sevri, İbnul Mubarek ve Şafinin görüşüdür.
Şafi(r.a) şöyle demiştir: “Şehrimiz Mekkede onları böyle 20 rekat kılan gördük”.
Ahmed(r.a) bu hakta çeşitli rivayetler olduğunu demiş ve kesin bir rakam belirlememiştir.
İshak demişdir: “Aksine biz Ubeyy bin Kabdan rivayet edildiyi üzre 41 rekat görüşünü seçiyoruz”.”


[Ebu İsa Et Tirmizi: El Camiul Kebir: 2/159-160, Darul Ğarbil İslami: 1416/1996]

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]