Lailatul-Qadr (die Nacht der Bestimmung)

Lailatul-Qadr, die Nacht der Macht und Bestimmung, ist eines der größten Geschenke Allahs, des Erhabenen, an die Muslime. Allah der Erhabene sagt im Qur’an sinngemäß: „Herabgesandt haben Wir ihn in der Nacht der Macht und Bestimmung. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht der Macht und Bestimmung ist besser als tausend Monate. In ihr kommen die Engel herab und der Ruh (Geist) mit der Erlaubnis ihres Herrn und Seinem Befehl. Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung.“ (Sura Al-Qadr)


Die Nacht der Bestimmung ist jedoch nicht allzu leicht zu bestimmen. Die große Mehrheit der Gelehrten ist sich einig, dass sie eine der zehn letzten Nächte des Fastenmonats Ramadan ist. Eine Mehrheit innerhalb dieser Mehrheit hat Konsens darin, dass es sich um eine ungerade Nacht handeln muss. Und wiederum eine Mehrheit innerhalb dieser Mehrheit geht davon aus, dass Überlieferungen und Zeichen die 27. Nacht des Ramadan als Lailatul-Qadr beweisen. Die Weisen sehen darin ein Geschenk der Prüfung, sodass die Muslime in jeder Nacht des Ramadan hoffend Ausschau nach der Lailatul-Qadr halten.

Selbst wenn man die genaue Zeit der Lailatu’l-Qadr nicht erkennt, bekommt man doch von der unermesslichen Belohnung, die in ihr liegt, durch die Absicht und die Suche nach ihr. Wer in der Lailatu’l-Qadr das Nachtgebet (‘Ischa) in der Moschee mit der Gemeinschaft verrichtet, bekommt seinen Anteil an der Lailatu’l-Qadr

In dieser Nacht sandte Allah den Qur’an herab, und in dieser Nacht werden die Dinge für das kommende Jahr festgelegt. Allah sagt im Qur’an: „Wir sandten ihn herab in der Nacht der Macht und Bestimmung“ und „Wir sandten ihn herab in einer Nacht, in der alle entscheidenden Dinge festgelegt werden.“

Wer die Nacht der Bestimmung in der Anbetung Allahs verbringt, bekommt eine Belohnung, als ob er tausend Monate (in denen diese Nacht nicht enthalten ist) durchgehend in der Anbetung Allahs (‘Ibada) verbracht hätte. Wer diese Nacht, in Erwartung der großen Belohnung, die in ihr für alle guten Taten liegt, mit Erinnerung an Allah (Dhikr) und Anbetung verbringt, dem werden seine Fehler und falschen Taten vergeben.

In dieser Nacht werden die Geschicke aller Dinge für das kommende Jahr festgelegt. Das heißt, dass alle an der Ausführung beauftragten Engel in dieser Nacht über ihre Aufgaben für das kommende Jahr unterrichtet werden - das sind Dinge wie beispielsweise die Verpflegung und Versorgung des Menschen, die Zeiten des Todes und alles, was das nächste Jahr bringen wird. Diese Bestimmung wird den sogenannten „Verwaltern“, den vier großen Engeln Dschibril, Mikail, Israfil und Azrail, Friede sei mit ihnen, zur Ausführung übergeben.

Von Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, wird überliefert, dass sie den Propheten Muhammad, Allahs Frieden und Segen auf ihm, fragte, was sie sagen solle, wenn sie wüsste, dass die Nacht der Bestimmung eingetreten sei. Er antwortete, sie solle folgendes Bittgebet sprechen: „O Allah, wahrlich Du bist vergebend und Du liebst es, zu vergeben, so vergib mir.“ Es wird empfohlen dieses Bittgebet 99 mal oder öfter zu sprechen.

Die Lailatul-Qadr ist dem Muslim eine große Gnade. Der Prophet Muhammed, Allahs Frieden und Segen auf ihm, sagte über die Nacht: „Jeder, der in der Nacht der Bestimmung mit fester Überzeugung und Hoffnung auf den Lohn betet, dem werden seine vorangegangenen schlechten Taten verziehen.“

Kadir Gecesi'nin vaktinin ramazan içinde değişmesi ve bunun gizli olma hikmetleri nelerdir?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir.

Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak şöyle buyurmuştur: "Siz Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."
(Sahih Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Sahih Müslim, Sıyam, 216)

Kadir Gecesi'nin vakti takvime bağlı değil, gizlidir. İlk ayetler ramazanın yirmi yedisinde indirilmiştir, ama ondan sonra gelen Kadir Gecelerinin de ramazanın yirmi yedisinde olma zorunluluğu yoktur. Önceki günlerde veya sonraki günlerde olabilir. Mesela, geçen sene ramazanın on dokuzunda olan Kadir Gecesi bu sene yirmi beşinde olabilir. Allah, bu gecenin yerini, hikmeti gereği ramazan içinde değiştirmektedir.

Bazı şeylerin gizli olması kıymeti içindir. Ayrıca ona benzeyen her şeyi onun kıymetine yükseltir. Şöyle ki;

- İnsanlar içerisinde veli gizlidir. Bundan dolayı herkesi veli bilmek gerekir.
- Cuma gününde saat-i icabe dediğimiz bir vakit var. Bunda yapılacak dualar kabul olur. Gizli olmasından cumanın her anını bu vaktin değerine yükseltir.
- Ömürde ecel gizlidir. Böylece her anımızı “ölebiliriz” endişesiyle geçirir, günahlardan uzak dururuz.
- Kainatın ömründe kıyamet gizlidir.
- Kadir Gecesi ramazan içerisinde gizlidir. Böylece her ramazan gecesi kadir derecesinde bilinsin ve ihya edilsin.

Fakat bütün bunlarla beraber, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) bazı işaretlerde bulunmuşlardır.

“Kadir Gecesi'ni ramazanın son on beşinde, özellikle son on günde ve özellikle tek gecelerde arayınız.”

diye ümmeti biraz aydınlatmıştır. Şayet açık açık söylemiş olsaydı, o zaman Allah’ın hikmetine zıt olurdu.

Zamanın ve mekânın, kendilerinde meydana gelen mübarek hadiseler ile keyfiyet kazanmaları mümkündür. Mü'minlerin indinde, Kâbe-i Muazzama en mübarek mekândır. Zira Allah Teala (cc) O'nu, bütün mü'minlere kıble olarak tayin etmiştir. İrfan ehlinin "On bir ayın sultanı." olarak ifade ettikleri, Ramazan-ı Şerif ayı da mübarek bir zamandır. Bu ayda, hak ile batılı birbirinden ayıran ve hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Bu hakikat;

"O sayılı günler Ramazan ayıdır ki, Kur'an o ayda indirilmiştir. Kur'an insanlara mahz-ı hidayettir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse, orucunu tutsun." (Bakara, 2/185)

ayet-i kerimesi ile sabittir. Bu levh-i mahfuzdan indirilme hadisesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 'nde olmuştur.

İmam-ı Kurtubi (Rahmetullahi aleyh):
"Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde indirildiği Allah Teala (cc)'nın "O Ramazan ayıdır ki, Kur'an onda indirilmiştir." kavli ile sabittir. Kadr Suresi'nde ise, Kur'an'ın Kadir Gecesi 'nde inzal buyurulduğu, kat'i olarak haber verilmiştir. Bu nassları esas alan Ehli Sünnet'in müctehid imamları, Kadir Gecesi 'nin Ramazan-ı şerif ayı içerisinde olduğunda icma etmişlerdir."
[İmam-ı Kurtubi, El Camii Li Ahkamu'l Kur'an, Kahire: 1967, 20/136]

diyerek, bir inceliğe işaret etmiştir. Bazı kaynaklarda, İmam Ebu Hanife'nin şu tesbitine yer verilmiştir:

İmam Azam Ebu Hanife (Rahmetullahi aleyh):
"Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Fakat sabit değil; kah takaddüm, kah teahhur eder."
[İmam-ı Kadıhan, El Feteva, Kahire: 1282, 1/190]

Ramazan-ı Şerif ayının her gecesini, "Kadir Gecesi olabilir" zannı ile değerlendirmek sünnete uygundur.

Hz. Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anh)'in:
"Resuli Ekrem'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) Kadir Gecesi’nden soruldu.

Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem):
'O, her Ramazan-ı şerif ayındadır.' cevabını verdi."
[İmam Beyhaki, Es-Sünenü'l- Kübra, Haydarahad: 1350, 4/307.

dediği malumdur. Sahih hadis mecmualarında, Resuli Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in Ramazan-ı şerif ayında mescidde itikafa girdiği haber verilmektedir. Her sene, farklı zamanlarda itikafa girmesi, Kadir Gecesi'ni araması ile ilgilidir. Fukaha Kadir Gecesi'ni aramanın müstehap olduğunda ittifak etmiştir.

Feteva-ı Hindiyye'de:
"Kadir Gecesi 'ni aramak müstehaptır. İmam Ebu Hanife'ye göre; Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Fakat onun hangi gece olduğu bilinemez. Bazen ileri geçer, bazen geri kalır. İmameyn'e göre; Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Gizli olan muayyen bir gecedir. İleri geçmediği gibi, geri de kalmaz. O geceyi aramak sünnettir."
[Şeyh Nizamüddin ve Heyet, Feteva-ı Hindiyye, Beyrut: 1400, 1/216]

hükmü kayıtlıdır. Ramazan ayında Müslümanların; hem bedenlerinin zekâtı olan oruc ibadetini eda etmeleri, hem bin aydan hayırlı olan geceyi (Kadir Gecesi 'ni) aramaları gerekir.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]