Sheikh Seyyid Muhammed Accan el-Hadîd er-Rifaî el-Hüseynî

Dr. Seyyid Muhammed Accen el-Hadîd er-Rifaî el-Hüseynînin Hayatı


Seyyid Muhammed Rifai Hazretleri Yunus (a.s)’ın şehri olan Neynava (Musul)’da

Dünyaya geldi İlim, Hîkmet evi olan değerli bir ailede büyüdü Babası Allâme Seyyid Şerîf Şeyh Zennûn Rifaî (Kuddise Sirruhu) Irak İslam dünya’sı Sadatûl Eşraf (Ehlibeyt) dernek başkanıydı. Arap tarihçiler cemiyet-i üyesi ve Musul fetba kurulu üyesi ve aynı zamanda Musul vakıflar müdürü idi. Babası büyük ilim sahibi olup çok sayıda kitap tehlifi mevcuttur Matbu olan kitaplardan bazıları şunlardır:


1) Nefehat-ûl Rahman fi Azemet-ûl Kur-an

2) El-Medih el-Nebevi el-Şabî

3) Suâcetûl ed-Vânî ve Cevâbatûl Hadîdi (Bu kitap büyük alîm Şeyh Muhammed

    Ed-Vânî Hazretleri’nin Fıkıh, Sîyer, Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Gramer 

    hakkındaki Bin sorusuna cevap niteliğindedir.) 

4) Ed-Dürrün Nadîd fil en-Sâb

5) Teem-mulâtun fit-Tasavvuf

6) El-Ensâbubun Nedîye fi-Ensabîs Sadatûr Rifaî’ye

7) Mûhtarâtun min şiir Abdullah el-Fadil el-Ânazî

8) Seyyid’ûl Gaym (Edebi Şiirler)

9) Mevâl âlâ Hîbelil Meşnâkâ (Edebi Şiirler

10) El-Bevârîku el-Celiye fi Ârred âlel el-Vâhabîye
ve 20’nin üzerinde farklı konular hakkında kitap tehlifi bulunmakdatır.

 

Seyyid Muhammed Irakta Âccen el-Hadîd Rifaî tarikarının Murşid-i olan Babası Allâme Şeyh Seyyid Zennûn (Kuddise Sirruhu) Hazretleri’nin medresesinde yetişdi daha küçük yaştayken Tasavvuf’a aşık olup birçok Kaside ve Rifaî Hazretleri’nin Evradını ezberlemiş idi.

(13) Yaşına geldiğinde Edebiyat arapça şiirler tasavvuf sier kitaplarını mutaâla edip bunlara ilgi duydu gerek memleketinde, gerek seyahatlerinde sürekli Babasının yanında olup hizmette kusur etmemiştir. Aynı hasasiyetini talâbe ve muridlerinden esirğememiş olup hepsi tarafından hüsn-û kabul görmüştür.

 

Ahlakî özelliği onu söz ve davranışlarında Babasına halef olmaya ve Rifaî postuna oturmaya hazırlıyodu. Annesi ise çok takvalı ve züht üzere yaşayan bir hanım efendi olup çocuklarına İlim, Tasavvuf ve İslam’a hizmet kültürünü aşılamaya çalışmıştır.Ve bu hususta gerek maddi , gerek manevi desteğini hiçbir zaman esirgememiştir.

 

Seyyid Hazretleri üstün başarısına sebep olan Annesi’nin bu fedarkarlığını hiç bir, zaman unutmamıştır. Seyyid Efendi hem Anne hem Baba tarafından Seyyid olup Annesi Babasının amcası kızıdır.

 

Resulullah (sav) buyurdular ki:"Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin." [Tirmizi, Menakıb, Nr. 3792]

 

Seyyid  Efendi 14 yaşına girdiğinde zamanın ileri gelen Alîm’lerinden ders almaya başladı, Şerîi İlimlerin çoğunu Babası Seyyid Zennûn (Kuddise Sirruhu) aldı. Babası Seyyid Zennûn (Kuddise Sirruhu)  kendisine Fıkıh, Sîer, Gıramer, Tarih, Edebiyat ve Tasavvuf ilimlerinde icâzet verdi.


Sonrasında Üsdat Molla Ahmed Handan Efendi Şafii Fıkıhını okudu Medine, Suriye, Fas, Misir, Lubnan ve Irak’ta bir çok  mesâ-yih’ten ilim icazetleri aldı. Seyyid Efendide Muteb’e İlim ve Tasavvuf Ehlinden bir çok me-Şâyih’in icâzet’i vardır ve genel hadis rivayeti dalinda icazetleri vardir...


Resmi akamedik tahsiline gelince (hicri 1421)  yılında Musul Funu’ul-Cemîle Fakültesinde Kur-an’ı Kerim hattı ve tehzip  dalında yüksek lisans almıştır.

1427 Yılında Suriye Takva Fakültesinden Şerîi İlimler dalında fahrî doktora almıştır, Musul’da bir çok okulda resmi Ögretmen olarak görev yapmıştır Telâfer ve ebi-Mariye okulu bu okullar arasındadır Cena-în Medresesinde müdür tayin edilmiştir, son dönemlerde artan şiddet olayları ve ülkedeki kaos nedeniyle resmi görevinden istifa etmiştir 1433 H. London'da bulunan dünya Ehl-i beyt akedemisyen birlikleri genel merkezi Seyyidimize Fahri Doktora Takdim ettiler asil geçerliliği ile birlikte...


Ayni yilda Ürdün ehl-i beyt akedemi Fakültesi Seyyidimize Tarih ve ehl-i beyt soyu araştırma onaylama dalında doktoralık takdim ettiler ve tibbi nebevi sifali bitkiler dalinda doktora taktim ettiler 1434 urdun memleketi seyyidimize insan haklarini mudafa etme dalinda fahri doktora taktim ettiler...


Babası’nın vefatından sonra (hicri1426) yılında Rifaî Şeyh’liğini devir alıp Dedesi Seyyid Şemseddin Accân el-Hadîd Hazretleri’nin tarikatını Türkiye, Endenozya, Almanya, Suidi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Irak’ta yaymaya çalışmış ve murîdlerinin manevi terbiyesi ile meşgul olmuştur, saydığımız bu ülkülerde bir çok Medrese ve Tekke açmış olup her biri belirgin Hakk ve Hakikat yoluna çağırmaya devam etmektedir.


Babası’nın vefatından sonra 300 yılı aşkın bir süredir devam ede gelen EHLİBEYT seceresini onaylama niteliğinde bulunan Sadâ-tûl âşref (Irak Ehlibeyt Derneği) başkanlığını devir almıştır aynı zamanda Şâm-ı Şerîf’te dünya Ehlibeyt nesli kurulu üyesidir.

TARİKAT SİLSİLESİ

 

1) Rifaî tarikatı:

Rifaî tarikatı Şehy’liği icâzetini Babası âlemle Seyyid Zennûn (Kuddise Sirruhu) Hazretlerin’den almıştır oda,

Babası Ali Rifaî’den almıştır oda,

Mevlan-â Şeyh Osman Mevsûlli Ebu’l Berakât’den almıştır oda,

Mevlan-â Muhammed Ebu’l Hûda es-Sayyadi er-Rifaî’den almıştır oda,

Mevlan-â Seyyid Bahâuddîn İmâm el-Ravvas (Meşhur 2. Rifaî) almıştır,

Şeyh Seyyid Abdullah el-Râvi’den almıştır oda ,

Şeyhî Seyyid Ahmed el-Râvi’den almıştır oda

Şeyhî Seyyid Nuriddin Habibullâh el-Hadîsi’den almıştır oda,

Şeyhî Seyyid Burhaniddin Hûzami Sayyadi’den almıştır oda ,

Şeyhî Kardeşi Seyyid Nuriddin ‘den almıştır oda,

Babası Seyyid Abdulâllem Hûzami’den almıştır oda,

Şeyhî Amcası İmâm-ul Arifin Seyyid Sîraceddin’den almıştır oda, Dedesi Seyyid Mahmud-u Sufi’den almıştır oda,

Babası Seyyid Muhammed Burhan’dan almıştır oda,

Babası Seyyid Hasan ğavvâs’dan almıştır oda,

Babası Seyyid Hâc Muhammed Şah’tan almıştır,

Babası Muktede er-Ricâl el-Alâm Seyyid Muhammed Hûzam Mevsulli’den   

Amcası Seyyid Melîk Mendelâvi’den almıştır oda,

Seyyid Mahmud-îl Esmer’den almıştır oda,

Babası Seyyid Hûsen el-Irâki’den almıştır oda,

Amcası oğlu Seyyid Tacûddin’den almıştır oda,

Amcası oğlu Seyyid Abdurrahman Şemseddin’den almıştır oda,

Dedesi Seyyid Muhammed Hûzam es-Selim’den almıştır oda,

Babası  Seyyid Şemseddin Abdulkerim ebî Muhammed el-Vâsîti’den almıştır

Babası Seyyid Salih Abdulrezzak’dan almıştır oda,

Babası Seyyid Şemseddin Muhammed’den almıştır oda,

Babası Seyyid Sadriddin Ali’den almıştır oda,

Babası Kutbûl Efrât Seyyid İzetdin Ahmed-ûl Seyyad’tan almıştır oda,

Abisi el-Kutbu Mütemekkîn Ebi’l Hassan Abdulmuhsin’den almıştır oda,

Allâh Resulûnun elini öpen Arap ve Acemîn Gâvs’ı olan Dedesi Mevlan-â Ahmmed er-Rifaî el-Kebîr (Kuddise Sirruhu) Ahmmed Rifaî Hazretlerin’den   Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) e kadar olan silsileye meşhur olduğu için biz burada zikîr etmiyoruz. Bu Silsileye Altın silsile denir.

 

2) Kadiri Tarikatı:

Aynı şekilde Kadiri tarikatı icâzetinide Babası âlemle Seyyid Zennûn Hazretlerin’den almıştır oda

Şeyh’i Şeyh Sıdık Birîfkani’den almıştır oda,

Şeyh’i Şeyh Muhammed Beşîr Birîfkani’den almıştır oda,

Babası Şeyh Muhammed Tahir Birîfkani’den almıştır oda,

Şeyh Hâc Abdullah Rızvan-i’den almıştır oda,

Babası Şeyh Osman Rızvan-i’den almıştır oda,

Şeyh’i el-Murşîd Kutbul Arîfin el-Veliy^ü âlâ Ettahkiki vel-Yakin Gavs Şeyh Nureddin Birîfkani  (Kuddise Sirruhu) den almıştır oda,

Şeyh’i Allâh’ın Arîfi Hâc Mahmud bîn Abdulcelil el-Huderî (K.S)’den almıştır oda,

Şeyh Hâc Ebi-Bekir Elûsi’den almıştır oda,

Şeyh Hâc Mustafa Elûsi’den almıştır oda,

Şeyh Osman Kadiri Geylani’den almıştır oda,

Babası Şeyh Ebî-Bekir Bagdâ-di’den almıştır oda,

Babası Şeyh Husameddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Nureddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Velîddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Zeynûddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Şerafuddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Şemseddin’den almıştır oda,

Babası Şeyh Muhammed el-Hâttek’den almıştır oda,

Babası Şeyh Abdulaziz Şeyh Abdulkadir Geylani’nin oğludur,

Babası Baz-u’l eş-Hep Sultan-ul Evliya Şeyh Abdulkadir-i Geylani (Kuddise Sirruhu) Hazretleri Abdulkadir Geylani (Kuddise Sirruhu) den   Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e kadar olan silsileye meşhur olduğu için biz burada zikîr etmiyoruz bu silsileye Altın silsile denir.

 

3) Nakşbendi Tarıkatı:


Nakşibendi tarikatı’nıda bereket niyetiyle (miladi 1994) yılında Şeyhi 1921 Dogumlu Şeyh Muhammed Emin Nakşbendi Efendi’den Almıştır.Ayni şekilde bereket niyetiyle Bağdat’ta Şeyh 2.Osman Siraceddin Nakşibendiden de icazet almisdir.


4) kittani Tarıkatı:
bereket niyetiyle Şeyhi abdusselam kittani Efendi’den Almıştır


5) hatibiye Tarıkatı:
bereket niyetiyle Şeyhi nasriddin hatib Efendi’den Almıştır

 

SEYYİD EFENDİ’NİN İLMİ ESERLERİ

1) El-Cevhâr’ûl Keşşaf fi’l Ensap  (Peygamber Evlatlarının Soyu)

2) Nucû-um el-Tasavvuf (Tasavvufun Yıldızları) Türkçe cevirisi yapılmıştır.

3) Sûver-un Nevranîye  (Sahabelerin Hayatı)

4) Hazâ el-Habîb (Bu Sevgili (S.A.V.) )

5) Ed-Dua Huvve el-İlaç (Dua Devadır)

6) Kutufû Zeyzefun (H.z. Zennûn Rifai’nin Hayatı)

7) Tam-Mûlat  (Şiirler İlham)

8) Mîn-Mucîzet-i el-Resûl (Peygamberin Mucizeleri)

9) Kısas-un Vahikem (Kıssalar ve Hikmetler) Türkçe cevirisi yapılmıştır.

10) El-İstiğfar  (İstiğfar)

11) Umme-Hatune Üm-Mehat el-Mumînin (Müminlerin Anneleri)

12) El-Mevlid ve Medih-u Sufîyi (Mevlid Mutasavvuf İlahileri) Türkçe Cevirisi yapılmıştır.

13) Ahmed er-Rifaî Hayatının özeti (Türkçe cevirisi yapılmıştır)

14) Murid olabilmek icin - Türkçe cevirisi yapılmıştır 

       Seyyid Efendi Allâh-u Te’âlâ hazretleri’nin yardımıyla İlmi Araştırma ve 

       çalışmalarına kitap tehlifine şuan devam etmektedir. Allâh-u Te’âlâ

       Hazretlerin’den Seyyid Efendinin Siz ve tüm Müslümanlar için hayır

       istiyoruz. Seyyid Efendinin en meşhur sözü ve vasiyeti (Dua’nıza Muhtacım)

       büyük ve küçüklerinizden dua etmenizi talep ediyorum bizde sizlere bunu

       tavsiye edip Allâh-u Te’âlâ Hazretleri Muaffakiyetler dileriz.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥Quran ist besser als Musik,

♥Sunnah ist besser als Tradition,
♥Gebet ist besser als Schlaf,
♥Schweigen ist besser als Schimpfen.

♥Die Nahrung des Herzens ist der Glaube an ALLAH ta’ala

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥Halte dein Haus sauber es könnte sein,das du besuch bekommst. Halte dein ♥Herz sauber es könnte sein, das der Tod dich besuchen kommt.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī